Tháng 9/2023: Người nhận lương hưu sẽ được thêm 2 khoản tiền lớn ngoài lương cũ, quyền lợi cao chưa từng có

Gần 03 triệu người đang hưởng lương hưu trên cả nước đón tin vui khi được nhận mức lương mới cao hơn. Thông tin chi tiết về chính sách lương hưu mới áp dụng trong tháng 9/2023.

Tiền lương hưu được nhận trong tháng 9 là bao nhiêu?

Tại Điều 2 Thông tư 06/2023/TT-BLĐTBXH quy định về việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng như sau:

Empty

* Từ ngày 01 tháng 7 năm 2023, mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng của các đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 1 Thông tư 06/2023/TT-BLĐTBXH được điều chỉnh như sau:

– Tăng thêm 12,5% trên mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng của tháng 6 năm 2023 đối với các đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 1 Thông tư 06/2023/TT-BLĐTBXH đã được điều chỉnh theo Nghị định 108/2021/NĐ-CP ngày 07 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng. Cụ thể:

Mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng từ tháng 7 năm 2023 Mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp tháng 6 năm 2023 1,125

– Tăng thêm 20,8% trên mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng của tháng 6 năm 2023 đối với các đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 1 Thông tư 06/2023/TT-BLĐTBXH chưa được điều chỉnh theo Nghị định 108/2021/NĐ-CP ngày 07 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng. Cụ thể:

Mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng từ tháng 7 năm 2023 Mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp tháng 6 năm 2023 1,208

* Từ ngày 01 tháng 7 năm 2023, mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng của các đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 1 Thông tư 06/2023/TT-BLĐTBXH sau khi được điều chỉnh theo quy định tại khoản 1 Điều 2 Thông tư 06/2023/TT-BLĐTBXH được điều chỉnh như sau:

– Đối với người có mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng dưới 2.700.000 đồng/tháng:

Mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng sau điều chỉnh Mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng sau khi được điều chỉnh theo quy định khoản 1 Điều 2 Thông tư này 300.000 đồng/tháng

– Đối với người có mức lương hưu, trợ bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng từ 2.700.000 đồng/tháng đến dưới 3.000.000 đồng/tháng:

Mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng sau điều chỉnh 3.000.000 đồng/tháng

Cụ thể, tiền lương hưu trong tháng 9 sẽ được thực hiện theo công thức sau:

(1) Đối với trường hợp được tăng 12.5% lương hưu

Empty

Lương hưu trong tháng 9 = Tiền lương hưu của tháng 6 x 1.125

Trường hợp sau khi tăng 12.5% lương hưu nhưng mức lương hưu dưới 2.700.000 đồng thì được cộng thêm 300.000 đồng.

Trường hợp sau khi tăng 12.5% lương hưu nhưng có mức lương hưu từ 2.700.000 đồng đến dưới 3.000.000 đồng thì sẽ được nhận tròn là 3.000.000 đồng.

(2) Đối với trường hợp được tăng 20.8% lương hưu

Lương hưu trong tháng 9 = Tiền lương hưu của tháng 6 x 1.208

Trường hợp sau khi tăng 20.8% lương hưu nhưng mức lương hưu dưới 2.700.000 đồng thì được cộng thêm 300.000 đồng.

Trường hợp sau khi tăng 20.8% lương hưu nhưng có mức lương hưu từ 2.700.000 đồng đến dưới 3.000.000 đồng thì sẽ được nhận tròn là 3.000.000 đồng.

Ví dụ 1: chị A thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 1 Thông tư 06/2023/TT-BLĐTBXH. Mức lương hưu cũ của chị A là 1.500.000. Mức lương hưu của chị A tháng 9 sẽ tăng thêm 12,5%. Như vậy, mức lương hưu của chị A từ tháng 9: 1.500.000*1.125=1.687.000.

Mức lương hưu của chị A dưới 2.700.000 đồng, chị A sẽ được cộng thêm 300.000 (khoản 2 Điều 2 Thông tư 06/2023/TT-BLĐTBXH). Như vậy, chị A sẽ nhận mức lương hưu mới từ ngày 01/08/2023 là: 1.687.000+300.000=1.987.000 đồng.

Ví dụ 2: anh B thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 1 Thông tư 06/2023/TT-BLĐTBXH chưa được điều chỉnh theo Nghị định 108/2021/NĐ-CP tăng thêm 20.8% lương hưu.

Tổng số tiền lương hưu của anh B trong tháng 9 được tính như sau:

Mức lương hưu cũ: 1.700.000

Mức lương hưu mới: 1.700.000*1.208= 2.053.600 đồng.

Tuy nhiên mức lương hưu sau khi điều chỉnh lại dưới 2.700.000 đồng nên anh B được cộng thêm 300.000 đồng.

Như vậy, tiền lương hưu của anh B nhận trong tháng 09/2023: 2.353.600 đồng.