Sang năm 2024, người sinh 3 năm này cần đổi thẻ CCCD để không bị phạt

Trong năm 2024, người sinh vào 1 trong 3 năm này đến tuổi đổi căn cước công dân (CCCD) và sẽ phải thực hiện thủ đục đổi thẻ CCCD.

Người cần phải đổi thẻ CCCD trong năm 2024

Điều 21 Luật Căn cước công dân 2014 quy định độ tuổi đổi thẻ CCCD như sau:

1. Thẻ Căn cước công dân phải được đổi khi công dân đủ 25 tuổi, đủ 40 tuổi và đủ 60 tuổi.

2. Trường hợp thẻ Căn cước công dân được cấp, đổi, cấp lại trong thời hạn 2 năm trước tuổi quy định tại khoản 1 Điều này thì vẫn có giá trị sử dụng đến tuổi đổi thẻ tiếp theo.

Như vậy, công dân sẽ phải đổi thẻ CCCD khi đến các mốc tuổi là 25 tuổi, đủ 40 tuổi và đủ 60 tuổi.

Trong năm 2024, người sinh năm 1999, 1984 và 1964 bắt buộc phải đổi thẻ CCCD mới.

Tuy nhiên, cũng theo Điều 21 Luật Căn cước công dân 2014, người đã được cấp, đổi, cấp lại trong thời hạn 2 năm trước tuổi quy định thì được sử dụng thẻ đó đến mốc tuổi tiếp theo mà không cần đổi thẻ mới (trừ các trường hợp mất, hỏng, thay đổi thông tin…).

Ví dụ, chị A sịnh ngày 1/1/2000 đi làm CCCD năm 2015 (lúc này anh A 15 tuổi) thì thẻ CCCD sẽ có giá trị sử dụng đến ngày 1/1/2025 (khi chị A đủ 25 tuổi). Thời điểm này, chị A sẽ phải đi đổi thẻ CCCD.

Chị A đi làm lại thẻ CCCD trong năm 2024 thì thẻ CCCD mới sẽ có giá trị sử dụng đến ngày 1/1/2040 – khi chị A đủ 40 tuổi. Nếu chị A đã đổi thẻ CCCD mới trong vòng 2 năm trước khi đủ 25 tuổi thì chị A sẽ không phải làm thủ tục đổi thẻ CCCD nữa mà được tiếp tục sử dụng thẻ CCCD đó cho đến độ tuổi cần đổi thẻ tiếp theo.

Các trường hợp đổi, cấp lại thẻ CCCD

Điều 23 Luật Căn cước công dân 2014 quy định các trường hợp đổi, cấp lại thẻ CCCD như sau:

1. Thẻ Căn cước công dân được đổi trong các trường hợp sau đây:

a) Các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 21 của Luật này;

b) Thẻ bị hư hỏng không sử dụng được;

c) Thay đổi thông tin về họ, chữ đệm, tên; đặc điểm nhân dạng;

d) Xác định lại giới tính, quê quán;

đ) Có sai sót về thông tin trên thẻ Căn cước công dân;

e) Khi công dân có yêu cầu.

2. Thẻ Căn cước công dân được cấp lại trong các trường hợp sau đây:

a) Bị mất thẻ Căn cước công dân;

b) Được trở lại quốc tịch Việt Nam theo quy định của Luật quốc tịch Việt Nam.

Mức phạt khi sử dụng CCCD hết hạn trong khi thực hiện các giao dịch, thủ tục hành chính…

Theo quy định tại khoản 1 Điều 10 Nghị định số 144/2021/NĐ-CP, người sử dụng CCCD hết hạn khi thực hiện các giao dịch, thủ tục hành chính… có thể bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng.